Holte Electronics AS och MIT Dresden i samarbete!

Holte Electronics AS och MIT Dresden i samarbete!

07 november 2017

Den 30. augusti höll Holte Electronics AS och MIT Dresden GmbH ett gemensamt seminarium om elektronisk mätning av asfalt-skikttjocklek och påvisning av kablar i marken på Vegvesenets E134 projektkontor för den nya Europavägsträckningen förbi Kongsberg. Seminariet avslutades med en praktisk demonstration på nedkörningen (FV72) från E134 till Darbu där undertecknad hade tillåtits lägga ner några "targets” (reflektorer för att mäta på) i asfalten under asfalteringen före semestern. Trafiken släpptes på för första gången den 6. September.

Bakgrund:
Holte Electronics AS och MIT Dresden GmbH har ingått ett samarbetsavtal. MIT förbereder licensproduktion av kabelsökare i Tyskland och Stian Holte, representerar MIT i Skandinavien.


Teknik:
Asfalt-tjockleksmätaren MIT-SCAN-T3 mäter avståndet från ytan ner till ”targets” (reflektorer – aluminiumskivor som läggs under och i mellan lagren i asfalten) med millimeter¬precision med hjälp av den så kallade pulsinduktionsmetoden. Metoden går ut på att det skapas ett magnetiskt fält i omgivningarna genom att sända ström igenom en spole runt instrumentets mäthuvud (kallad sonden). När strömmen bryts och fältet försvinner, uppstår en virvelströmstöt (cirkulerande ström) i " targets" under sonden. Virvelströmmen skapar ett sekundärt magnetfält som dör ut under loppet av ett par hundra mikrosekunder – kort tid, men tillräckligt länge för att mäta.  Styrkeförhållandet mellan det utsända och det mottagna fältet är ett mål för avståndet ner till targeten. Instrumentet har fyra sökspolar (sensorer) bredvid varandra för att lätta centrering åt sidan. Mätningen föregås genom att sonden rullas långsamt över target. En profil av fältstyrkeförloppet visas på skärmen, och genom att rulla en bit förbi target mäts bakgrundsbruset som måste dras i från för att få en korrekt mätning. Operatören leds genom processen med ljud-, vibrationssignaler och indikationer på skärmen. Precisionen bygger på noggrann kalibrering, rätt dimensioner och riktig ledningsförmåga (=> riktig aluminiums¬legering) i targetarna. Dvs.: Man bör använda godkända targets från instrumentleverantören.


En kabelsökare detekterar det magnetiska ströfältet från närbelägna kablar - allt från 50Hz strömnät till radiosignaler i långvågsområdet. Det kan vara både ”naturligt” brus och uppfångade signaler (kablar fungerar som antenner) och konstigt inducerade signaler. Holte Electronics kabelsökare, CableBuster och CB DiffAnt, baserar sig på att i största möjliga grad utnyttja de ”naturliga” signalerna. För de tillfällen när signalen är för svag, till ex. nära en ojordad kabelände, eller man önskar att skilja ut en speciell kabel, erbjuds också en enkel sändare, CableAnimator, i form av en liten stav att lägga på tverran av kablar som man önskar att markera. Läs mer om detta på www.holte-electronics.no. Där finner du också ett par artiklar om kabelsökning och elektromagnetism. 


Kontakta Stian Holte, telefon +47 481 20 181 eller post@holte-electronics.no om du vill veta mer eller önskar beställa en kabelsökare eller en asfalt-tjockleksmätare.

Visa alla nyheter