KI: – Högtryck i byggbranschen

KI: – Högtryck i byggbranschen

27 april 2016

KI:s konjunkturbarometer visar att byggföretagens syn på sin ekonomi fortsätter att vara mycket positiv och konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ändrades endast marginellt.

Andelen byggföretag som svarar att orderstockarna ökat de senaste tre månaderna fortsätter att vara förhållandevis hög, även om den minskat sedan förra mätningen.

Företagen är mer nöjda än normalt med storleken på de inneliggande orderstockarna och byggandet uppges ha ökat i mycket stor omfattning. Byggsektorn rapporterar att antalet anställda har fortsatt att öka de senaste tre månaderna.  Trots sysselsättningsökningen fortsätter företagen att ange arbetskraftsbrist som det främsta hindret för ett ökat byggande. 

Byggföretagens förväntningar på orderstockar och byggande de närmaste tre månaderna är mycket optimistiska. Synen på byggmarknaden på ett års sikt är fortsatt ljus även om den dämpats något sedan förra kvartalet.

Byggföretagens anställningsplaner indikerar en god sysselsättningstillväxt på tre månaders sikt. De har dock mattats av något de senaste månaderna. En högre andel av byggföretagen än normalt aviserar höjda anbudspriser på tre månaders sikt.

© Tidningen INSIKT 2016.

 

Visa alla nyheter